Postojeće stanje gospodarenja otpadom

Nepostojanje jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na razini Zagrebačke županije i značajne razlike u postojećem sustavu gospodarenja otpadom na razini gradova i općina su osnovne značajke postojećeg stanja gospodarenja otpadom. Osnovni uzrok takvog stanja je nedostatna zakonska regulativa u prošlosti i nedosljedna primjena postojeće. Posljedice takvog nejedinstvenog i neujednačenog sustava gospodarenja otpadom, bez dostatnih financijskih i organizacijskih ulaganja u kontinuirani razvoj i nadzor cjelovitog sustava mogu biti brojne i dovesti do daljnje devastacije prostora i bitnog smanjenja kakvoće okoliša i življenja te je stoga neophodno problematici gospodarenja otpadom pristupiti sustavno.

 

Osim iz naplate sredstava za izvršene usluge, financijska sredstva za gospodarenje otpadom se osiguravaju i iz proračuna JLS (jedinica lokalne samouprave), iz sredstava i programa Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz sredstava i programa EU. Sustav financiranja uglavnom ne pokriva sve troškove gospodarenja otpadom te će trebati provesti mjere postupnog povećanja cijena, uz istovremenu optimizaciju sustava i potpunu primjenu načela "onečišćivač plaća". To načelo znači da sve troškove gospodarenja otpadom (prevencija, ponovna uporaba, odvojeno sakupljanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, sanacija, odlaganje, zbrinjavanje, itd.) mora snositi posjednik otpada, prethodni posjednici ili proizvođači proizvoda od kojih je otpad pristigao, uz uvažavanje cilja iz Nacionalnog plana gospodarenja otpadom.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a