Objavljeno: 04.02.2024 u 09:49

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/icu Društva – jedinog člana Uprave Društva

Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V, objavljuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/icu Društva – jedinog člana Uprave Društva.

Za direktora/icu Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) ispunjava i sljedeće uvjete:

 

 1. visoka stručna sprema ili odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 123/23),
 2. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima,
 3. radne, stručne i organizacijske sposobnosti te sklonost timskom radu,
 4. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude,
 5. nepostojanje zapreka za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23),
 6. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21).

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi, akademskom i stručnom nazivu, preslika diplome,
 • preslika domovnice,
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), original
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl.), preslika
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 30 (trideset) dana, original uvjerenja
 • program rada Društva za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,
 • izjava kandidata/kinje ovjerenu kod javnog bilježnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i  130/23), ne starija od 30 (trideset) dana,
 • izjava kandidata/kinje ovjerena kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz točke 6. uvjeta ovog Natječaja, ne starija od 30 (trideset) dana.

Direktor/ica Društva imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od objave Natječaja u Narodnim  novinama.

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za imenovanje direktora/ice“ – Povjerenstvo za provedbu postupka izbora i imenovanja direktora/ice Društva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj za izbor i imenovanje Direktora/ice biti će objavljen u „Narodnim novinama“.

Odluku o imenovanju direktora/ice donosi Skupština Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka izbora i imenovanja direktora/ice Društva, a obavijest o imenovanju dostavlja se svim kandidatima/kinjama u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o imenovanju, uz pridržavanje prava poništenja ili djelomičnog poništenja, bez posebnog obrazloženja.

Link na Narodne novine (NN 13/2024):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8369745.html

Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a