Objavljeno: 22.02.2018 u 11:04

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/icu Društva – jedinog člana Uprave Društva

Urbroj: 4-ID/18-9 od 14. II. 2018.    (869)
Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V, objavljuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/icu Društva – jedinog člana Uprave Društva.

Za direktora/icu Društva može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) ispunjava i sljedeće uvjete:

 1. visoka stručna sprema ili odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine br. 107/07, 118/12)
 2. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima
 3. radne, stručne i organizacijske sposobnosti te sklonost timskom radu
 4. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude
 5. nepostojanje zapreka za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15)
 6. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa (Narodne novine br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15).

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi, preslik diplome
 • preslik domovnice
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), original
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl.), preslik
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 30 (trideset) dana, originalno uvjerenje
 • program rada Društva za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
 • izjava kandidata/kinje ovjerena kod javnog bilježnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), ne starija od 30 (trideset) dana
 • izjavu kandidata/kinje ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz točke 6. uvjeta natječaja, ne starija od 30 (trideset) dana.

Direktor/ica Društva imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom »Ne otvaraj – natječaj za imenovanje direktora/ice« – Povjerenstvo za provedbu postupka izbora i imenovanja direktora/ice Društva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice bit će objavljen u Narodnim novinama.

Odluku o imenovanju direktora/ice donosi Skupština Društva na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka izbora i imenovanja direktora/ice Društva, a obavijest o imenovanju dostavlja se svim kandidatima/kinjama u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o imenovanju, uz pridržavanje prava poništenja bez posebnog obrazloženja.

Gospodarenje otpadom
Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb

Izvor: Narodne novine

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a